صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

درآمدي بر روش فهم معارف روانشناختي از احاديثمجموع: ۰

بازدید: ۲۸۳۰

مقاله

درآمدي بر روش فهم معارف روانشناختي از احاديث

ارسال شده در: 06 اسفند 1394 - 17:02 توسط عباس پسندیده

نویسنده
عباس پسندیده
نشریه
علوم حدیث، ش 45 و 46
سال نشر
1386

چکیده مقاله متون ديني هر چند ساختار بياني خاصي دارند، اما دربردارنده معارف روانشناختي نابي هستند كه بايد شناسايي و كشف شوند و توسط متخصصان تنظيم و طبقه بندي شوند. واقعيت اين است كه ظاهر آيه و روايت، مبتني بر قواعد و واقعيت هاي انساني است كه كشف آنها مي تواند انسان را به ديدگاه مشخصي در باره حوزه روانشناسي برساند. عمده مشكل اين بخش، روش استخراج و شناسايي مباحث علمي از متون ديني است. به نظر مي رسد روش هاي مرسوم در اين زمينه كارايي چنداني ندارند و لذا اين گونه پژوهش ها روش خاص خود را مي طلبد. حديث در سه حوزه گزاره، مفهوم و نظام مفاهيم قابليت علمي براي روانشناسي دارد. آنچه اين مقاله بدان مي پردازد روش تحليل و تبيين گزاره حديثي است. در اين روش مؤلفه هاي گزاره تعيين شده و براي تبيين رابطه ميان آنها، از دو روش استفاده مي شود كه يكي مبتني بر شناخت ويژگي مؤلفه هاست و ديگري مبتني بر پژوهش معكوس. اين روش تحليل و تبيين محقق را به لايه هاي معنايي عميق تري مي رساند و امكان طرح ايده ها و نظريه هاي مختلف را فراهم مي سازد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها