صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

کاهش علایم و نشانه هاي افسردگی با استفاده از مداخله هاي مثبت گرامجموع: ۰

بازدید: ۲۵۷۱

مقاله

کاهش علایم و نشانه هاي افسردگی با استفاده از مداخله هاي مثبت گرا

ارسال شده در: 12 اردیبهشت 1395 - 10:56 توسط عباس پسندیده

نویسنده
اعظم نوفرستی، ......، عباس پسندیده
نشریه
اصول بهداشت روانی
سال نشر
1395
تعداد صفحات
10
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مطالعهي کارآمدي رواندرمانی مثبتگرا در کاهش افسردگی افراد داراي علایم و نشانه هاي افسردگی بود. روشکار: براي انجام این پژوهش در سال 1393 از طرح تکآزمودنی چند خط پایه با دورهي پیگیري استفاده شد. ابتدا از بین افراد داراي علایم و نشانه هاي افسردگی که به یک مرکز مشاوره در تهران مراجعه کرده بودند، 3 نفر به شیوهي نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند. براي هر کدام از ایشان به صورت تصادفی بین 3 تا 7 هفته جلسه، خط پایه در نظر گرفته شد. ارزیابی ها با استفاده از مقیاس افسردگی بک -ویرایش دوم، مقیاس افسردگی هامیلتون - 17 ، مقیاس عاطفه ي مثبت و منفی، آزمون جهت گیري شادکامی و پرسشنامه ي معنا در زندگی در مرحلهي خط پایه، جلسات درمان و چهار ماه بعد از پایان درمان (پیگیري) انجام گرفت. مداخله به صورت انفرادي بر اساس دستورالعمل سلیگمن و همکاران (2006 ) در 6 جلسه توسط پژوهشگر انجام شد. یافته ها: این پژوهش نشان میدهد که هر سه مراجع با شروع درمان روند (% کاهشی را در طراز نمرات افسردگی بک ( 71 %) و افسردگی هامیلتون (61%) نشان میدهند. این نتایج در پایان دورهي پیگیري نیز حفظ شده و درمان براي هر سه مراجع، موثر بوده است. همچنین طراز نمرات شرکتکنندگان در مولفه-هاي رواندرمانی مثبت گرا مثل احساس لذت، تقویت توانمندي ها و احساس معنا در طی جلسات درمان، روند افزایشی داشته است. نتیجه گیري: به نظر میرسد رواندرمانی مثبت گرا به عنوان یک درمان کوتاه-مدت موثر براي کاهش علایم و نشانه هاي افسردگی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. واژههاي کلیدي: افسردگی، رواندرمانی، نشانه

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها