صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه های اسلامی بر به باشی روانشناختی زنان خانه دارمجموع: ۰

بازدید: ۲۳۸۸

پایان نامه

اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه های اسلامی بر به باشی روانشناختی زنان خانه دار

ارسال شده در: 14 آذر 1395 - 08:48 توسط دکتر عباس پسندیده

نویسنده
زهرا سرتیپی
استاد راهنما
دکتر فرامرز سهرابی
استاد مشاور
عباس پسندیده
سال دفاع
1395
دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده پایان نامه صبر ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذار در زندگی است که به افراد برای مقابله با رویدادهای زندگی کمک می‌کند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه‌های اسلامی بر به باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه‌گیری داوطلبانه از طریق فراخوان از 26 زن خانه دار مراجعه کننده به یکی از سرای محله های منطقه 22 تهران ، تعداد 13 نفر به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و 13 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، 9 جلسه دو ساعته کلاس‌های آموزشی صبر برگزار شد و هم زمان گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند تا در صورت تمایل برای آنها نیز دوره آموزشی پس از این دوره برگزار شود. برای سنجش به باشی روانشناختی از پرسشنامه ریف (1989) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج تحقیقات نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و نیز پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. شواهد به‌دست‌آمدهاز یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آموزش صبر بر افزایش به باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار مؤثر است. به همین جهت لازم است ویژگی صبر به‌منظور بهبود سطح به باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار مورد توجه قرار گیرند. کلمات کلیدی: صبر، مولفه های اسلامی، به باشی روان‌شناختی، زنان خانه‌دار

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها